Fryslân Sjongt Gospel http://localhost/rtvuitzendingen Fryslân Sjongt Gospel is in gospelmuzyk programma dat elke snein fan acht oere oant healwei tsienen te belústerjen is by Radio Eenhoorn. It is in programma mei inkeld Nederlânsk- en Frysktalige gospelmuzyk. Foar dy talen is keazen, omdat it muzyk is mei in grutte boadskip en dy boadskip moat troch elk goed te ferstean wêze. 2023-05-19 20:17:10 +0200 Fryslân Sjongt GospelFryslân Sjongt Gospel is in gospelmuzyk programma dat elke snein fan acht oere oant healwei tsienen te belústerjen is by Radio Eenhoorn. It is in programma mei inkeld Nederlânsk- en Frysktalige gospelmuzyk. Foar dy talen is keazen, omdat it muzyk is mei in grutte boadskip en dy boadskip moat troch elk goed te ferstean wêze.2023-05-28T08:00:00+02:00Fryslân Sjongt GospelFryslân Sjongt Gospel is in gospelmuzyk programma dat elke snein fan acht oere oant healwei tsienen te belústerjen is by Radio Eenhoorn. It is in programma mei inkeld Nederlânsk- en Frysktalige gospelmuzyk. Foar dy talen is keazen, omdat it muzyk is mei in grutte boadskip en dy boadskip moat troch elk goed te ferstean wêze.2023-05-21T08:00:00+02:00